תקנון

לחצו כאן לצפייה בגילוי נאות בנוגע לביטוח משתתפים במקצים התחרותיים

תקנון אתר, הרשמה והשתתפות – מרוץ המדרגות של חיפה

1. אתר “מרוץ המדרגות של חיפה” (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט המאפשר קבלת מידע אודות “מרוץ המדרגות של חיפה” (להלן: “המרוץ”) והרשמה מקוונת למרוץ באמצעות אתר ההרשמה “זינוק” (znook.co.il). האתר הינו בבעלות “גולפיש יזמות” (להלן: “מפעילת האתר”) ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: “לקוח”) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. פעולה באתר” משמעה – כל פעולה לשם הרשמה למרוץ באתר או קבלת מידע בנוגע למרוץ.
4. פרטי הלקוח – בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור
5. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז 1977 – והינה אסורה מכל וכל. מפעילת האתר שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעילת האתר.
6. עלות ההשתתפות במרוץ – הרשמה למרוץ כרוכה בתשלום של: 59 ₪ עבור הרשמה למקצה העממי, 69 ש”ח למקצה נוער, 89 ש”ח למקצה התחרותי-קטגוריות גיל ו 129 ש”ח עבור מקצה תחרותי-עלית. ההרשמה כוללת את חולצת המרוץ. ההפקה רשאית לפסול או למנוע השתתפות מכל משתתף בהתאם לשיקולה הבלעדיים.
7. הגבלות גיל וגיל מינימום להשתתפות – מקצה תחרותי עלית: בני 16 ומעלה – המקצה מוגבל לכ- 100 מקומות.
מקצה תחרותי: בני 18 ומעלה. ההרשמה למקצה הנוער (עד גיל 18) דורשת אישור הורים וחתימת הורה על כתב הוויתור והצהרת הבריאות.
מקצה עממי: בני 8 ומעלה. ילדים עד גיל 18 חייבים באישור הורה בעת ההרשמה וילדים עד גיל 13 חייבים ליווי של הורה במרוץ. אי עמידה בתנאי הגיל וההשתתפות עלולה לגרום לפסילה והרחקה ממסלול המרוץ.
8. הנחיות למשתתפי המרוץ
– ההשתתפות במירוץ מותרת רק לרצים המקיימים אימונים סדירים, שמצויים במעקב רפואי בריאים וכשירים לריצה.
רצים שאינם עומדים בתנאים אלה מנועים מלהשתתף וכל חריגה מהנחיות אלו היא באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
9. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
10. רצים שלא יענדו מספרי חזה לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
11. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות לצוות ההפקה עד 45 דקות לאחר מועד המקרה אליו מתייחס הערעור
12. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ”ל.
13. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
14. מסלול המרוץ – מסלול המרוץ מורכב מטיפוס גרמי מדרגות וריצה בתוך שטחים אורבניים וחציית מספר רב של רחובות וכבישים. המדרגות לאורך המסלול אינן זהות בגודלן ומצבם ויש לנקוט זהירות בעת הטיפוס במעלה המסלול. בנוסף, יש לשים לב לתנועת הרכבים ולוודא שהמעבר פתוח ובטוח בעת חציית כביש. מסלול המרוץ ייפתח לתנועת כלי רכב שעה לאחר ההזנקה האחרונה של המרוץ. משתתפים אשר לא יסיימו את המסלול במשך הזמן הזה רשאים להמשיך עד קו הסיום, אך חובה לנהוג משנה זהירות במעבר כבישים ומעברי חצייה ולעבור רק כשהכביש פנוי או הרמזור להולכי רגל ירוק. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם. משתתף שיפסיק מכל סיבה שהיא את הריצה מתבקש לפנות לאחד מאנשי צוות ההפקה הפזורים לאורך המסלול ולהודיע על סיום השתתפותו במרוץ.
15. ביטול הרשמה – ידוע לי כי ביטול ההרשמה לאירוע חינם תוך 14 יום ממועד ההרשמה. ביטול ההרשמה אחרי 14 יום ממועד ההרשמה ועד 7 ימים ממועד האירוע אפשרי אך כרוכה בתשלום דמי ביטול בסך 10 ש״ח. 7 ימים לפני יום האירוע לא ניתן יהיה לבטל את ההרשמה.
• עדכון פרטים ושינוי מקצה ניתן לבצע באמצעות פנייה בכתובת:
https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx
16. מפעילת האתר מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. הלקוח מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי מפעילת האתר בעניין, ובלבד ש- מפעילת האתר, אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות.
17. הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו מטעם מפעילת האתר והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והלקוח יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, למפעילת האתר.
18. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח בגין כל עסקה שתיערך לאחר שאותו תיקון יופיע בתקנון המעודכן שבאתר.
19. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת מפעילת האתר.
20. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין מפעילת האתר ללקוח, תהיה לבית המשפט המוסמך בחיפה ותידון על פי דיני ישראל
21. במקרה של תקלה, ניתן לשלוח הודעות לכתובת המייל: [email protected]

הצהרת בריאות וכתב וויתור
הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי הנני בריא וכשיר להשתתף באירוע “מרוץ המדרגות של חיפה”. בהשתתפותי באירוע הנני מצהיר כי אין ולא יהיו לי כל תביעה או דרישה כלפי המארגנים אשר נובעת מהשתתפותי באירוע. הנני מצהיר כי אני משתתף מתוך סיכון שאני נוטל אותו על דעתי ורצוני ומתוך ידיעה כי ההשתתפות עלולה לסכן את בריאותי וכי מארגני האירוע אינם אחראים בשום אופן ובשום צורה להבטחת שלומי ובריאותי, לכל נזק שיגרם לי וכן לציוד אשר שייך לי, במהלך האירוע. הנני מתחייב לציית לכל החלטה של צוות האירוע וחוקי התנועה. כמו כן ידוע לי כי מארגני האירוע וגורמי החסות של האירוע רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך האירוע, לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה.

1 Comment

  1. דן אלתרמן

    שבוע טוב,
    אני מעוניין לקבל פרטים לגבי מקצה העילית.
    בברכה דן אלתרמן

    Reply

Leave a Reply to דן אלתרמן Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *